‘ശാസ്ത്രയാൻ 2018’ പ്രദർശനം   ISRO മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശ്രി. ഇ കെ കുട്ടി ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

Two day national workshop on technological innovations in aquaculture hosted by Dept. of Zoology: 10-12 Oct 2017